ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα προσωπικά δεδομένα που δίνετε (εφεξής τα “Δεδομένα”) θα τύχουν επεξεργασίας για τους ακόλουθους σκοπούς: (α) για να λάβετε την Υπηρεσία που έχετε ζητήσει (εφεξής η "Υπηρεσία") σύμφωνα με την σύμβαση που έχει συναφθεί ανάμεσα σε εσάς και την FCA Greece S.A. (εφεξής η “Εταιρεία”), (β) για να μπορέσει η Εταιρεία να διενεργήσει έρευνα για την ικανοποίηση των πελατών (εφεξής η "Ικανοποίηση Πελατών") αναφορικά με την ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών της Εταιρείας σύμφωνα με το νόμιμο συμφέρον της Εταιρείας, (γ) υπό τον όρο της ρητής σας συναίνεσης, για την αποστολή εμπορικών επικοινωνιών, καθώς και την αποστολή διαφημιστικού υλικού αναφορικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Εταιρείας, ή την διενέργεια ερευνών αγοράς (εφεξής "Μάρκετινγκ"), (δ) υπό τον όρο της ρητής σας συναίνεσης, για την ανάλυση των συμπεριφορών, των συνηθειών και των καταναλωτικών σας τάσεων για την ενίσχυση των προϊόντων και των υπηρεσιών που παρέχει η Εταιρεία, καθώς και για την ικανοποίηση των προσδοκιών σας (στο εξής "Κατάρτιση Προφίλ"), (ε) υπό τον όρο της ρητής σας συναίνεσης, για την επικοινωνία των Δεδομένων σε θυγατρικές ή συνδεδεμένες εταιρείες με την Εταιρεία, καθώς και σε εταίρους τους στους τομείς της αυτοκινητοβιομηχανίας, της οικονομίας, της ασφάλισης και των τηλεπικοινωνιών που θα τα επεξεργάζονται για την αποστολή εμπορικών επικοινωνιών, καθώς και διαφημιστικού υλικού για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους, ή για την διενέργεια ερευνών αγοράς (εφεξής "Μάρκετινγκ Τρίτων"), (στ) για τη βελτίωση της εμπειρίας του χρήστη των ιστοσελίδων της Εταιρείας. Τα Δεδομένα μπορεί να τύχουν επεξεργασίας σε έντυπη μορφή, με αυτοματοποιημένα ή ηλεκτρονικά μέσα συμπεριλαμβανομένου του ταχυδρομείου ή του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, του τηλεφώνου (π.χ. αυτοματοποιημένα τηλεφωνήματα, SMS, MMS), του φαξ και κάθε άλλου μέσου (π.χ. διαδικτυακοί ιστότοποι, εφαρμογές κινητής τηλεφωνίας). ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Η παροχή των Δεδομένων δεν είναι υποχρεωτική. Ωστόσο, αν δεν δώσετε τα Δεδομένα, τα οποία είναι σημειωμένα ως υποχρεωτικά, η Εταιρεία δεν θα μπορεί να σας παρέχει την Υπηρεσία. Από την άλλη πλευρά, αν δεν δώσετε τα Δεδομένα, τα οποία δεν είναι σημειωμένα ως υποχρεωτικά, θα μπορέσετε σε κάθε περίπτωση να έχετε πρόσβαση στην Υπηρεσία. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Τα Δεδομένα μπορούν να τύχουν επεξεργασίας από φυσικά πρόσωπα ή/και νομικά πρόσωπα που ενεργούν για λογαριασμό της Εταιρείας σύμφωνα με συγκεκριμένες συμβατικές υποχρεώσεις και εδρεύουν σε κράτη μέλη της ΕΕ ή σε κράτη εκτός της ΕΕ. Τα Δεδομένα μπορεί να επικοινωνηθούν σε τρίτους για την συμμόρφωση με νομικές υποχρεώσεις, την εκτέλεση εντολών από Δημόσιες Υπηρεσίες ή την άσκηση οποιουδήποτε δικαιώματος της Εταιρείας ενώπιον οποιασδήποτε αρμόδιας αρχής ή φορέα. Η ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΕΟΧ Στο πλαίσιο των συμβατικών της σχέσεων η Εταιρεία μπορεί να διαβιβάσει τα Δεδομένα σε κράτη εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), συμπεριλαμβανομένης της φύλαξής τους σε 

βάσεις δεδομένων που διαχειρίζονται νομικά πρόσωπα για λογαριασμό της Εταιρείας. Η διαχείριση των βάσεων δεδομένων και η επεξεργασία των Δεδομένων περιορίζεται στους σκοπούς της επεξεργασίας και λαμβάνουν χώρα σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο για την προστασία των δεδομένων. Σε περίπτωση που τα Δεδομένα διαβιβάζονται εκτός του ΕΟΧ, η Εταιρεία θα χρησιμοποιεί τα κατάλληλα συμβατικά μέτρα για να διασφαλίσει επαρκή προστασία των Δεδομένων συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, της χρήσης συμβάσεων που βασίζονται σε τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες που έχει υιοθετήσει η Επιτροπή ΕΕ για να κρίνει την διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων εκτός του ΕΟΧ. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Υπεύθυνος είναι η FCA Greece S.A., με έδρα στην Ελλάδα, επί της Λεωφόρου Βουλιαγμένης αρ. 580Α, Αργυρούπολη, Αθήνα, Τ.Κ. 16452. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων και την ομάδα του στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου dpo@fiat.gr. ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Τα Δεδομένα που τυγχάνουν επεξεργασίας για την παροχή της Υπηρεσίας και για την Ικανοποίηση Πελατών θα τηρούνται από την Εταιρεία για την χρονική περίοδο που κρίνεται αυστηρά αναγκαία για την εκπλήρωση των σκοπών αυτών. Αναφορικά με τα Δεδομένα που τυγχάνουν επεξεργασίας για την παροχή της Υπηρεσίας, η Εταιρεία μπορεί να συνεχίσει να τηρεί τα Δεδομένα αυτά για μεγαλύτερη χρονική περίοδο, όπως απαιτείται για την προστασία των εννόμων συμφερόντων της Εταιρείας που συνδέονται με πιθανή ευθύνη σε σχέση με την παροχή της Υπηρεσίας. Τα Δεδομένα που τυγχάνουν επεξεργασίας για σκοπούς Μάρκετινγκ και Κατάρτισης Προφίλ θα φυλάσσονται από την Εταιρεία από την στιγμή που παρέχετε την συναίνεσή σας μέχρι την στιγμή που θα ανακαλέσετε την συναίνεσή σας. Εφόσον ανακαλέσετε την συναίνεσή σας, τα Δεδομένα δεν θα χρησιμοποιούνται πλέον για τους ανωτέρω σκοπούς, ωστόσο μπορεί να συνεχίσουν να τηρούνται από την Εταιρεία, ειδικότερα όπως απαιτείται για την προστασία των εννόμων συμφερόντων της Εταιρείας που συνδέονται με πιθανή ευθύνη σε σχέση με την επεξεργασία αυτή, εκτός αν χορηγηθούν περαιτέρω σχετικές διευκρινίσεις από την αρμόδια Επιβλέπουσα Αρχή. ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ Μπορείτε να ασκήσετε τα ακόλουθα δικαιώματα: 1. Το δικαίωμα πρόσβασης σημαίνει ότι έχετε το δικαίωμα να λάβετε από την Εταιρεία ενημέρωση για το κατά πόσον ή όχι τα Δεδομένα σας υφίστανται επεξεργασία και αν συμβαίνει αυτό, να έχετε πρόσβαση σε αυτά, 2. Το δικαίωμα διόρθωσης και το δικαίωμα διαγραφής σημαίνει ότι έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε και να λάβετε διόρθωση ανακριβών ή/και ελλιπών Δεδομένων, καθώς και την διαγραφή των Δεδομένων, εφόσον το αίτημα είναι νόμιμο, 3. Το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας σημαίνει ότι έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε την αναστολή της επεξεργασίας, εφόσον το αίτημα είναι νόμιμο, 4. Το δικαίωμα φορητότητας σημαίνει ότι έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε και να λάβετε τα Δεδομένα σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα 

μορφότυπο, καθώς και το δικαίωμα να διαβιβάσετε τα Δεδομένα σε άλλους υπεύθυνους. 5. Το δικαίωμα εναντίωσης σημαίνει ότι έχετε το δικαίωμα να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των Δεδομένων, εφοσον το αίτημα είναι νόμιμο, συμπεριλαμβανομένης της επεξεργασίας των Δεδομένων για μάρκετινγκ ή κατάρτιση προφίλ, εφόσον συμβαίνει αυτό, 6. Το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας ενώπιον επιβλέπουσας αρχής σε περίπτωση παράνομης επεξεργασίας Δεδομένων. 

7. Το δικαίωμα ενημέρωσης και διαφάνειας σημαίνει το δικαίωμα να γνωρίζετε ποιος επεξεργάζεται τα Δεδομένα σας, ποια είναι αυτά και για ποιον λόγο. 

8. Το δικαίωμα στη μη αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων σημαίνει το δικαίωμα να προβάλλετε αντιρρήσεις όταν μια απόφαση που σας αφορά βασίζεται αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία και η απόφαση αυτή παράγει έννομα αποτελέσματα ή σας επηρεάζει σημαντικά. 

 

Μπορείτε να ασκήσετε τα ανωτέρω δικαιώματα απευθυνόμενοι/-ες εγγράφως στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου dpo@fiat.gr.